Περιγραφή :

Έχει μήκος 46-58cm, άνοιγμα φτερούγων 110-132cm, και βάρος 427-1.183gr το αρσενικό και 486-1.364gr το θηλυκό. Τα θηλυκά ξεπερνούν τα αρσενικά σε βάρος και ανάπτυξη. Το φτέρωμά του παρουσιάζει μια ποικιλότητα ως προς το χρωματισμό και εμφανίζεται με διαφορετικές χρωματικές μορφές. Συνήθως στο πάνω μέρος είναι φαιό με λευκές περιοχές, ενώ στο κάτω είναι λευκωπό με καφέ μικρές ραβδώσεις. Στο στήθος έχει μια οριζόντια πλατιά λωρίδα ανοιχτού χρώματος η οποία είναι περισσότερο ευδιάκριτη στη σκούρα μορφή.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται με ποντίκια, τυφλοπόντικες, σκαθάρια, μικρά πτηνά, νεαρούς λαγούς, ακρίδες, σαύρες και πιο σπάνια φίδια.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Το καλοκαίρι η ποντικοβαρβακίνα ζει σε δάση με διάκενα μέχρι 1.000m υψόμετρο, ενώ το χειμώνα σε χαμηλού υψόμετρου ανοιχτές γεωργικές περιοχές με αραιή δεντρώδη βλάστηση. Φωλιάζει κυρίως σε κωνοφόρα δέντρα. Κατασκευάζει κατά κανόνα δική της φωλία την οποία χρησιμοποιεί για πολλά χρόνια. Δεν έχουν προσδιοριστεί σημαντικοί πυρήνες για την περιοχή της Ηπείρου.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Οι κυριότερες απειλές του είδους είναι η καταστροφή της ποικιλομορφίας του αγροτικού τοπίου και η εντατικοποίηση της γεωργίας που καταστρέφουν τόσο το ενδιαίτημα τροφοληψίας όσο και το ενδιαίτημα χειμερινής παρουσίας του είδους.