Περιγραφή :

Έχει μήκος 42-46 εκ. (περιλαμβανομένου ράμφους περ. 8 εκ.). Εξαιρείται η προέκταση των ποδιών περ. 10 εκ. Άνοιγμα φτερών: 67 -77 εκ. Διαγνωστικά της στοιχεία είναι τα μακριά κυανότεφρα πόδια της, οι δυο μαύρες λωρίδες στους ώμους της. Το μακρύ, λεπτό και με κλίση προς τα πάνω ράμφος της την κάνει εύκολα αναγνωρίσιμη. Τα αρσενικά και τα θηλυκά μοιάζουν μεταξύ τους.

Τροφικές Συνήθειες :

Τρέφεται κυρίως με υδρόβια ασπόνδυλα και έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια και σκώληκες, καθώς και με μικρά ψάρια και φυτική τροφή την οποία εντοπίζει κουνώντας το ράμφος της οριζόντια πάνω από τον πυθμένα σαν να τον σκουπίζει.

Ενδιαίτημα & σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες :

Η Αβοκέττα προτιμά λασπώδη μέρη, ποταμόκολπους και αμμοσύρτες. Φωλιάζει συνήθως σε χαλαρές αποικίες σε παράκτιους υγρότοπους κυρίως σε λιμνοθάλασσες και αλυκές με αλμυρό και υπεραλμυρό νερό, σε νησίδες και αναχώματα με ελάχιστη ή καθόλου βλάστηση. Χρησιμοποιεί ως φωλιά μία κοιλότητα στο έδαφος, στρωμένη με φυτικό υλικό ή υπερυψωμένος σωρός από φυτά σε ρηχό νερό. Δεν έχουν προσδιοριστεί για το είδος σημαντικοί πληθυσμιακοί πυρήνες στην Ήπειρο.

Κυριότερες απειλές & κίνδυνοι :

Η εντατικοποίηση της παραγωγής στις αλυκές που έχει επιφέρει πλήθος μεταβολών στα μικροενδιαιτήματα αναπαραγωγής και τροφοληψίας της Αβοκέττας όπως μεταβολή στάθμης νερού στις λεκάνες, διαπλάτυνση ‐ ασφαλτόστρωση αναχωμάτων, καταστροφή νησί-δων αναπαραγωγής. Η χρήση αγροχημικών. Η έλλειψη ή η απουσία ορθολογικής διαχείρισης του νερού στους υγροτόπους (πχ αποξήρανση εκτάσεων, απόστράγγιση, μπαζώματα, άναρχη δόμηση) απειλούν τόσο το ενδιαίτημα φωλεοποίησης όσο και τροφοληψίας.