Το έργο «Διαδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες για την Προώθηση της Φυσικής Κληρονομιάς και την Αειφόρο Θήρα – ΘΗΡΟΠΑΙΔΙΑ» «Interactive Digital Services for Promotion of Natural Heritage and Sustainable Hunting» και ακρωνύμιο: «ThiroPedia» υλοποιείται στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013.

Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενθάρρυνση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής»,

Μέτρο 3.1 «Προώθηση της πολιτιστικής και της περιβαλλοντικής κληρονομιάς».

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται, σε ποσοστό 75% από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) και 25% από εθνικούς πόρους.

Το έργο έχει εγκριθεί από την 3η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013, που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα στις 15 Ιουλίου 2011 με συνολικό προϋπολογισμό τετρακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες και διακόσια ευρώ (472.200,00 €).

Βασικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της χωρικής συνοχής της διασυνοριακής περιοχής διαμέσου της βιώσιμης ανάπτυξης και της διασύνδεσης των διασυνοριακών περιοχών Ελλάδας και Ιταλίας.

Αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο του έργου αφορά τη θήρα και τις σχέσεις της με το ευρύτερο περιβάλλον και την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και όχι μόνο. Το έργο αντιμετωπίζει το ζήτημα  της αειφόρου θήρας με συνδυασμό του Ευρωπαϊκού και εθνικού σχεδιασμού και της νομοθεσίας,  την τοπική εμπειρία, τα διαδραστικά εργαλεία για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς, τις σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης και τις εφαρμογές της πληροφορικής.

Απώτερος στόχος του έργου είναι  η επίτευξη της βιωσιμότητας της άγριας πανίδας και γενικότερα της βιοποικιλότητας και στις δύο περιοχές που συμμετέχουν στο έργο.

Το έργο «THIROPEDIA» περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στα εξής:

  • Συλλογή, ψηφιοποίηση και αξιολόγηση όλων των σχετικών δεδομένων για το κυνήγι, την άγρια πανίδα και την περιβαλλοντική αειφόρο αξία τους,
  • Δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών για την ανάδειξη  και την ευαισθητοποίηση στην προστασία της ποικιλότητας της πανίδας (βιοποικιλότητα) των δύο περιοχών εφαρμογής του έργου στην Ελλάδα και στην Ιταλία με στόχο τον ευρύτερο πληθυσμό, τους επισκέπτες των περιοχών, τα παιδιά, τους κυνηγούς, τους οικοτουρίστες και τους επιστήμονες,
  • Διάθεση στο ευρύτερο δυνατό κοινό της Ευρωπαϊκής Ένωσης των  εθνικών και διεθνών βέλτιστων πρακτικών, οδηγιών και μεθοδολογιών για τη διατήρηση, την ανάδειξη  και την προστασία της άγριας πανίδας,
  • Δημιουργία και λειτουργία δύο σύγχρονων Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτικών Κέντρων στην Ήπειρο και στην Ιταλία σχετικά με την πανίδα και την αειφόρο θήρα,
  • Παραγωγή σχετικού υλικού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,
  • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με την άγρια πανίδα, την αειφόρο θήρα και τη λειτουργία των δύο Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτικών Κέντρων.